News

Current Articles | Search | Syndication

Nederland moet verplichtingen ontpoldering Westerschelde nakomen

15-Feb-2012

 Ede, 15 februari 2012
Wetlands International roept Nederland op haar internationale verplichtingen na te komen voor ontpoldering van de Hedwigepolder. Over dit onderwerp spreekt Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie morgen met Eurocommisaris Janez Potocnik van Milieu. De Zeeuwse Delta is een vitaal en uniek natuurgebied van internationaal belang waar we zeer zuinig op moeten zijn, aldus de non-profit organisatie. De ontpoldering is afgesproken ter compensatie van natuurschade veroorzaakt door de verdieping van de Westerschelde.

 

Ontpoldering van belang voor groot aantal planten- en diersoorten
Het verdwijnen van getijdengebieden in de Westerschelde kan een enorme impact hebben op de meer dan 100.000 vogels die zich in het gebied bevinden, zoals de zilverplevier, scholekster, rosse grutto, wulp en krombek strandloper (foto). Voor maar liefst 14 soorten kan verdere aantasting van het gebied grote gevolgen voor de populatie hebben.
“De Westerschelde is een gebied van internationale allure”, aldus Jan Ernst de Groot, voorzitter van Wetlands International. “De wadplaten, zandbanken, slenken en kwelders vormen gezamenlijk één van de grootste getijdegebieden van Europa. Die zijn van enorm belang voor een groot aantal planten- en diersoorten die in het gebied voorkomen".


Concrete toezegging
Wetlands International roept staatssecretaris Bleker op om het voortbestaan van dit internationaal unieke natuurgebied (internationaal wetland genoemd) te verzekeren.
 “Nederland heeft zich in Europees verband gecommitteerd aan het beschermen van deze netwerken van natte natuurgebieden” vervolgt de Groot. “Daarnaast heeft zij de Ramsar conventie ondertekend, een wereldwijd verdrag dat zich ten doel stelt internationaal belangrijke waterrijke gebieden veilig te stellen. Door daarin de Westerschelde als prioriteitsgebied aan te wijzen heeft Nederland expliciet haar ambitie uitgesproken de natuurwaarden in de Zeeuwse Delta te behouden.”.


Ook van economisch belang voor Nederland
Ontpoldering is een belangrijke methode van natuurherstel die wereldwijd wordt toegepast. Het dient daarmee ecologische, maar ook economische en veiligheidsdoelen. In tijden van klimaatverandering worden dit soort gecombineerde maatregelen – natuur en infrastructuur – steeds belangrijker. Nederland heeft al internationale faam verworven met haar Ruimte voor de Rivier programma. Soortgelijke kansen liggen in de Zeeuwse Delta.
Anno 2012 weten we dat vernietiging van natuurlijk kapitaal vroeg of laat ook economisch schadelijk is. Niet werken tegen, maar met de natuur is de nieuwe weg,” aldus Jan Ernst de Groot.


Internationaal belang Westerschelde
Aftakeling van het Westerschelde natuurgebied heeft invloed die reikt tot ver buiten de Nederlandse landsgrenzen: de Westerschelde vormt onderdeel van een netwerk van natte natuurgebieden die overal ter wereld te vinden zijn, van Arctische gebieden tot diep in de tropen. Trekvogels gebruiken deze gebieden om er te overwinteren of als tussenstop tijdens hun verre reizen. De achteruitgang van één schakel in het netwerk, kan globale watervogelpopulaties schaden en daarmee de dynamiek tussen planten en dieren in wetlands wereldwijd. Met verstrekkende gevolgen voor zowel natuur als mens.


Meer informatie:


Pieter van Eijk: 0318-660929 / pieter.vaneijk@wetlands.org
Communicatie afdeling Wetlands International: 0318-660912 / 06-50601917
www.wetlands.org

Press contact

Communications and Advocacy Department
Email: communications@wetlands.org